"Azov Academy"Среда, 2022-09-28, 5:17 AM

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Publisher | Регистрация | Вход
Меню сайта

Категории раздела
Международные научные конференции - Форумы [66]
Материалы ИНТЕРНЕТ конференций и Форумов с указанием участников, целей и новых идей, появившихся в результате их проведения
Программа "Красная книга культур Европы" [23]
Обоснование и основные итоги выполнения программы по греческому, армянскому и болгарскому этносам, а также по региональным культурам украинского народа
Проект "Новая Готия" [55]
Раскрываются истоки украинской государственности и глубоких историко-культурных связей украинцев с германскими народами, которые имели независимое государство на территории Украины до 1775 г.
Закон сохранения труда и закон неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в экономике и истории [78]
Раскрываются особенности проявления закона сохранения труда в экономике государств Восточной Европы и индустриально-развитых стран, а также приводятся факты подтверждающие существование закона неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в исторической ретроспективе и при анализе наиболее важных сфер человеческой деятельности
Премия"Голика-Гули-Каримова-Васильева"Кумпана; Медаль"Св.Игнатия,Митр.Готии и Кафы&qu... [15]
История становления "Премии Кумпана", её лауреаты, Положение о присуждении, НАЦЕЛЕННОСТЬ на общецивилизационные ценности; История учреждения Академической Международной Медали "Святого Игнатия, Митрополита Готии и Кафы", её лауреаты, кандидатуры выдающихся экономистов на присуждение Медали, одобренные Академиком, проф. Валерием Васильевым, Положение о присуждении и не публичный характер вручения, что необходимо при осуществлении реальной духовной поддержки
Поддержка интеллектуально-духовных Лидеров Мира, защита Прав Человека, работа с МБЦ- Кембридж и АБИ [58]
Создание номинации Интеллектуально-Духовные Лидеры Мира, первые её номинанты в 2004 году; защита Прав Человека в Украине; кандидатуры в справочные издания Международного Биографического Центра в Кембридже и в издания Американского Биографического Института

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Статьи и научные публикации /articles & science » Международные научные конференции - Форумы

ПРИНЦИПИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ /І.В. Жукевич
                                                                      І.В. Жукевич,викладач кафедри
                                                                 історії та теорії держави і права Івано-
                                                                 Франківського університету прана ім.
                                                                                 Короля Данила Галицького
 
ПРИНЦИПИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ї ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
 
      Україна, обравши курс на інтеграцію в Європейський Союз (надалі ЄС), зобов'язалася перед своїм народом і європейською спільнотою докорінно реформувати всі сфери суспільного життя, зокрема, й власну систему принципів права. Одним із важливих принципів права ЄС є «принцип поваги прав людини», які постійно декларуються в Україні. Принципи права ЄС слід практично втілити в правову систему України.
        Проблемами принципів права в Україні та в країнах ЄС займалось рад вчених, зокрема: Грицяк. І.А., Горбатенко В.П., Колодій А.М., Кернз В., Скакун О.Ф., Стрельцова О.В., Татам А. та інші.
        Тому важливо з'ясувати поняття, види, роль та значення принципів права в системі права ЄС, оскільки до цього часу акцентовано увагу на принципах права як джерелах права ЄС, загальній характеристиці окремих принципів права ЄС. Принципи права ЄС становлять самостійну правову категорію як певну складову частину всіх стандартів права ЄС. А звідси, потребують окремого теоретико-правового аналізу. Вони є і неписаним (неявним) правом ЄС, яке офіційно не завжди закріплюється в законодавстві ЄС, але реалізується у практиці Суду ЄС, діяльності правових інституцій ЄС.
       Не зважаючи на багатоманітність типів (сімей) правових систем (романо-германська та англо-американська) та різний підхід до проблеми принципів права, в ЄС склалося поняття «загальних принципів права», яке є загальним у демократичних суспільствах [1].
        Загальні принципи права ЄС разом із судовою практикою створюють систему неписаних джерел права ЄС, які не носять офіційний характер. На відміну від ЄС в Україні принципи права не є джерелом права. Проте, наприклад, за ч.2.ст,8 ЦК України у разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права). Тобто допускається застосування принципів права як джерела права в цивільному законодавстві України. Аналогічне положення, закріплено і в ч.7 ст. 8 нового ЩІК України.
       Як зазначає Грицяк І.А., «принципи права ЄС є неписаними джерелами, що походять від судової винахідливості й застосовуються суддею відповідно до спільних цінностей і норм, які становлять конституційну філософію та політику судочинства. Однак процес «відкриття» основних загальних принципів правопорядку ЄС надає власні характеристики, що ще раз ілюструють специфічність договірної системи Співтовариства» [2]. А звідси випливає подвійне розуміння цієї правової категорії: 1) принципи міжнародного та внутрішнього права держав-членів ЄС; 2) принципи правової системи ЄС.
       Принциповою у цьому зв'язку видається теза про потребу зближення та гармонізації не тільки законодавства, а й принципів права. Це слід враховувати і при зближенні (апроксимації) законодавства держав-членів та кандидатів у члени ЄС, по суті, гармонізації національного права з правом ЄС і навпаки.
        Нині дискутується питання про розроблення і схвалення європейського цивільного кодексу, формування європейського приватного права або «європейського загального права» (Соmmоn Law оf Europe). Основою останнього мали б стати спільні для європейських країн принципи приватного права [3].
       Визначення принципів, зведених до основних принципів права ЄС, відбувається одночасно як прагматична й еклектична процедура, що звертається, з одного боку, до принципів, запозичених з міжнародного та внутрішнього права держав-членів, а з іншого боку, виділяє принципи, що походять власне від самої структури правової системи ЄС.
       Надання цим принципам якості основних передбачає, що вони узгоджуються з власними характеристиками правопорядку ЄС, і це веде до їх вибіркового прийняття в ході так званого процесу відфільтрування, мета якого — запобігти порушенню гармонії як правової системи Європейської Спільноти в цілому, так і однієї з таких її складових як система європейського права зокрема.
       Коли говорити про гарантування основних прав, то тут юридична суть основних принципів права ЄС спиралася на врахування важливості їх захист)'', необхідного як з боку інституцій, так і з боку авторів договорів. Передусім Рада, Європейський Парламент і Комісія прийняли спільну декларацію від 5 квітня 1977 р,, в якій три інституції зобов'язались дотримуватися основних прав [4].
        Хоч би якими вичерпними не були джерела Права Європейського Співтовариства, вони не охоплюють всі проблем права. Це стосується важливого питання — захист) прав фізичної особи, особливо, коли мати на увазі, що право Співтовариства наділяє додатковими правами і покладає додаткові обов'язки на приватних осіб, на національні владні органи та на інституції Європейського Союзу. Зрозуміло, що Суд ЄС застосовує при цьому «загальні принципи права» [5].
        Зокрема, суд вдається до максимальний, розширювального та телеологічного тлумачення положень договорів, що стосуються загальних принципів права. В процесі правозастосовчої діяльності він сформулює фундаментальні юридичні принципи неписаного характеру і піднесе їх до рангу висшої норми права Співтовариства. При цьому він спирається як на загальні принципи, які є спільними для правових порядків країн-членів, так і на практику функціонування інститутів га інших органів ЄС, а також деякою мірою на звичаї і традиції міжнародного права [6].
        Англійський вчений А. Татам пропонує класифікацію загальних принципів права ЄС. При цьому він акцентує увагу на тому, що не слід ототожнювати загальні принципи, що становлять неписане право ЄС та інші правові принципи, які закладені у Договорі про Європейське Співтовариство, наприклад принципи вільного руху товарів і людей, заборони дискримінації на підставі статі (от. 19 Договору про ЄС) або національності (ст.6 Договору про ЄС) та ін. [7]
        Отже, принципи права в системі права Європейського Союзу є в основному неписаними джерелами права. Принципи права за формою зовнішнього вираження і в Україні та в країнах ЄС можуть бути явними та неявними. Явні принципи права — це ті, які закріплені у писаних джерелах права ЄС (первинне, похідне законодавство, нетипові акти, додаткове законодавство, зовнішні джерела права ЄС) та носять офіційно виражений характер. Неявні принципи права — це ті, які випливають із неписаних джерел права (загальні принципи права та судова практика) і реалізуються в праві ЄС, носять неофіційний характер.
 
Література
 
        1.Скакун О.Ф, Теорія держави і права: підручник / пер, з рос. - Харків: Консум, 2006. - С.223-224.
        2. Грицях Ї.А. Право та інституції Європейського Союзу: навч. посібник. - К.; «К.І.С.», 2006. -С. 100.
        3.Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми: монографій / під ред. В.1І. Горбатенка, - К.: Вид-во «Юридична думка», 2006. - С.73-74.
       4.Грицак І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: монографія. -К.Ї Вид-во «КІС», 2006. -С. 127-129.
        5.Корнз В. Вступ до права Європейського Союзу: навч. посібник / пер. з англ. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. - С.104.
       6.Стрельцова О.В. Загальні принципи права як джерело права Європейської і Союзу // Правова держава: щорічник наук праць. -2003. -Вил. 14. -Є ,511)
        7. Татам А. Право Європейського Союзу: підручник / перекл. з англ, - К.: «Абрис», 1998.- С.83.


Источник: http://www.cic-wsc.org
Категория: Международные научные конференции - Форумы | Добавил: Vasiljev (2011-03-30) | Автор: Ігор Васильович Жукевич
Просмотров: 5724 | Теги: Скакун О.Ф., Татам А., І.В. Жукевич, Стрельцова О.В., ПРИНЦИПИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Корнз В., Грицях Ї.А. | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Отдых в Карпатах


  • Copyright MyCorp © 2022