"Azov Academy"Среда, 2024-05-22, 0:46 AM

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Site Info | Регистрация | Вход
Меню сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Dr Ernesto Garcia проти терору ЕТА в Іспанії

    Дійсно, останні деcять років діяльність Азовського відділення Академії економічних наук і підприємницької діяльності пов'язана з цією Видатною Людиною - Доктором Ернесто Гарсіа (http://cic-wsc.org/curriculum_ernesto.htm), практикуючим фахівцем у медицині в лікарні Сарагоси (Іспанія). Він веде наполеглево боротьбу за демократію в Іспанії і не забуває про Україну і найгостріші проблеми ЛЮДСТВА.

        Це велика нагорода зустріти у житті людину такого широкого розуміння своїх обов'язків перед суспільством.

     Мабуть не вдалось би нам зберегти Азовське (Українське) відділення Академії економічних наук і підприємницької діяльності, якщо б не ативність Громадянського Міжнародного Комітету Інтелектуального і Духовного Єднання, яка постійно віддзеркалювалась у Інтернеті на Web-Page www.cic-wsc.org . Тільки таким чином вдалось підтримати молодь у Одеському національному університеті ім.І.І.Мечникова, в Одеській філії Університету "Україна", в Карпатському Інституті підприємництва Університету "Україна" (м.Хуст), греко-католицьку громаду  в м.Королево у Закарпатті, та християнський рух у Львові.

     Багато вдалось реалізувати, а ще більше зараз планів у громадського академічного об'єднання, яке офіційно нараховує 47 членів вченої ради Академії економічних наук і підприємницької діяльності в Україні, окремо включаючи і чотирьох почесних членів - відомих фахівців з України, Російської Федерації і Франції (затвержений склад 18.12.2017 р.).

       В той же час усе починалось в 1994 р., коли голова відділення Академії ЕНіПД, проф.Сергій Іванович Долгов
затвердив представника в Україні від АЕНіПД, якому в той же рік Генеральний директор "Союзу промисловців і підприємців" м. Маріуполя Ігор Карімович Карімов допоміг створити Представництво, що почало працювати на рівні філії АЕНіПД в Україні.

       Не пройшло і року, як були проведені міжнародні наукові конференція та координаційна нарада в Маріуполі 21-23 червня в 1995 році, на яких були присутні вчені Національної Академії наук України та керівництво Академії ЕНіПД. Ці заходи надали дінамізму економічним та соціально-етнічно-правовим дослідженням в Приазов'ї, розбудові Азовського Єврорегіону, створенню академічної ради НАН України в Маріуполі, до якої залучили талановитого проповідника християнства. Рекомендації Форумів сприяли відродженню Християнських Храмів і планів відродження Георгієвського монастиря та історичної пам'яті про славне минуле Азовського Війська і колоній Мілету (УІІ ст. до Христа) на узбережжі Меотіди (Азовського моря) та ін.

      Керівництво міста Маруполя бажало розбудувати у 1997 р. самостійне академічне відділення НАН України в Приазов'ї (тоді це підтримувалось керівництвом НАН України та Кабінетом Міністрів України), тому сприяло участі науковців, членів секції вченої ради ІЕПД НАН України в Маріуполі та Інституту ЕСКД у роботі УІ-го З'їзду Асоціації економістів Латинської Америки і Асоціації економістів Куби, а також у роботі Х З'їзду професійних економістів країн Центральної Америки та Карибського Басейну в Гавані, де була надана пропозиція створити ЛАСІ (Латино-Американську Асоціацію соціальної інтеграції), яка б розпочала формування етнічно-соціального керуючого прошарку в Латинській Америці, врахувавши досвід створення інтеграційних об'єднань у Європі (Європейський Союз та 63 Єврорегіони). Також була звернута увага і на концепцію соціалізму Петра Лавровича Лаврова, який базувався на приватній власності, та на розумінні соціалізму як перемоги наукових, соціологічних підходів при керівництві державою. Тому і економічні пропозиції фахівців з Приазов'я, які грунтувались на концепції об'єктивних затрат праці, викликали зацікавленість членів Конгресу.

      Без потужньої інтелектуальної підтримки Академії ЕНіПД розробка таких пропозицій була б не можлива, в першу чергу, без порад и допомоги фахівців Інститута Європи РАН (В.Н.Шенаєва, М.П.Шмелева).

       Вже потім були наукові конференції у Форосі-Яті, в Варшаві, в Кельцах (Речьпосполіта), в Кішеневі (Молдова), Києві (Другий Форум Українців) і т.п. Були зустрічі в Парижі (з професором Сорбони Аркадієм Жуковським), в Римі (з Владикою Софроном Мудрим), в Берегово (з ректоратом Угорського університету), було листування з видатними особистостями США і Канади. Все це сприяло не тільки налогодженню контактів, а головне - розумінню соціально-політичних реалій та усвідомленню необхідності продовжити справу Першого Всесвітнього Конгресу Духовної Згоди в Алма-Аті 1992 р.

       Тому і знаходило сили керівництво Азовського відділення Академії ЕНіПД (яке офіційно зареєстрували у 1999р.), виходити в 1999 р. із пропозиціями провести Другий Всесвітній Конгрес Духовної Згоди у Гавані, а потім після рішення ООН про відсутність демократії на Кубі у 2000 р. була запропанована Бразіліа (Бразілія).

       А коли Світ здрігнувся після падіння двох Близнюків (Хмарочосів  Всесвітнього Торговельного Центру) у Нью Йорку, то Азовське відділення Академії ЕНіПД не тільки запропанувало провести цей Конрес у Нью-Йорку, а і створило з Інститутом ЕСКД Громадський Міжнародний Комітет Інтелектуального і Духовного Єднання, щоб підготовути громадську думку світової спільноти до проведення Першого Всесвітнього Конгресу Духовного Єднання у Нью Йорку. І цей Комітет вже працює сiмнадцять років, об'єднуючи особистостей, які ввійшли у видання "Хто є Хто у Світі" (2001, США) з Сербії, Іспанії, Нової Зеландії, Канади, України, Індії.

     Тому, те що зараз починають у Східній Європі створюватись науково-дослідні інститути з проблем інтеграції духовних знань і досягнень гуманітарних наук, не є несподіванкою. Все це закономірно і цим процесам треба сприяти, що ставлять собі за мету члени вченої ради Академії економічних наук і підприємницької діяльності в Україні, намагаючись зберегати вдячну пам'ять про видатних науковців Європи і всього Світу (В.М.Кіріченко, В.В.Фінагіна, Мирослава Моссаковського, В.Г.Лебедева, В.О.Васильєва, В.М.Шенаєва, І.П.Фамінського, В.В.Леонтьєва та інщих Лауреатів Премії Пам'яті Альфреда Нобеля з економіки).
 
                         *                 *               *
        Reality, last nine years activity of the Azov's Department of Academy of economic sciences and entrepreneurial activity is related to this Man of note - Doctor Ernesto Garcia (http://cic-wsc.org/curriculum_ernesto.htm), practitioner in medicine in the Hospital of Zaragoza (Spain). He conducts a fight for democracy in Spain and does not forget about Ukraine and peracute problems of HUMANITY. 

        It is a large reward to meet in life the man of such wide understanding of the duties before society.

        Presumably it would not succeed to us to save the Azov's (Ukrainian) Department of Academy of economic sciences and entrepreneurial activity, if not activity of Civil International Committee of Intellectual and Spiritual Unity, which was constantly reflected in the Internet on Web - Page  www.cic-wsc.org . Only it was thus succeeded to support young people in the Odesa national University  named of І.I. Mechnikova, there is in the Odesa Branch of University "Ukraine", there is  in Institute of Carpathians of enterprise of University"Ukraine" (city Khust), greco-catholic society in city Korolevo in Zakarpattia, and christian motion in Lviv.

       It was much succeeded to realize, and yet more now plans at a public academic association which officially counts 47 members of scientific advice of Academy of economic sciences and entrepreneurial activity in Ukraine, department including four honoured members - known specialists on Ukraine, Russian Federation and France (composition in 18.12.2017).

        At the same time all began in 1994, when chairman of Department of Academy ЕS&E, prof. S.І. Dolgov agreement of representative in Ukraine from АЕS&E, which in the same year the Director general of "Union of industrialists and businessmen" of Mariupol Ihor Karimovich Karimov helped to create representative Office which began to work at the level of branch of АЕS&E in Ukraine.

       Did not pass a year, as were conducted a conference and co-ordinating conference is international scientific in Mariupol on Junes, 21-23 in 1995 year, which present scientists of National Academy of sciences of Ukraine and guidance of Academy ЕS&E were on. These measures gave activity to economic and socially-ethnically-legal researches in PriAzov-Land, to development of Azov's European Region, creation of academic Advice of NАS of Ukraine in Mariupol, to which attracted the talented preacher of christianity. Recommendations of Forums assisted the revival of Christian Temples and plans of revival of George of monastery and historical memory about the glorious past of Azov Army and colonies of Mіlet (YІІ of century to Christ) on the coast of Meotida(Sea of Azov) and other.

       Guidance of city Mariupol wished to develop in 1997 the independent academic separation of NАS of Ukraine in PriAzov-Land (then it was supported by guidance of NАS of Ukraine and Cabinet of Ministers of Ukraine), that is why assisted participating of research workers, members of section of scientific advice of ІЕLR of NАS of Ukraine in Mariupol and Institute of ЕSCR in the working  YІth to Convention of Association of economists of Latin America and Association of economists of Cuba, and also in the working Х to Convention of professional economists of countries of Central America and Caribbean Pool in Havana, where the given suggestion was to create LAASI (Latin-American Association of social integration), what would begin forming of ethnically-social managing layer in Latin America, taking into account experience of creation of integration associations in Europe (European Union and 63 European Regions).
        Also there was displacing attention on conception of socialism of Petro Lavrovich Lavrov,  which was based on a peculiar, and on understanding of socialism as victories of scientific, sociological approaches at guidance by the state. Therefore and economic suggestions of specialists on PriAzov-Land, which was based on conception of objective expenses of labour, caused the personal interest of representatives at large.

        Without great of intellectual support of Academy ЕS&E development of such suggestions would be not possible, first of all, without advices of и help of specialists of Institute of Europe of RAS (V.N.Shenaev, M.P. Shmelev).

       Already then there were scientific conferences in Foros-Yalta, in Warsaw, in Кеlce (Poland), in Kіshenew (Moldova), Kyiv (Second Forum of Ukrainians) and others like that. There were meeting in Paris (with the professor of Sorbon's Uni by Arcadiy Zhukovs'kyi), in Rome (with Ruler Sofron Mudryy), in Berehovo (with rector of the Hungarian university), there was correspondence with the personages of the USA and Canada. All of it promoted not only new contacts, and main - to understanding of socio-political realities and realization of necessity to continue the matter of the First World Congress of Spiritual Consent in Alma-Ata in 1992

      Therefore and guidance of the Azov's Department of Academy ЕS&E (what was officially registered in 1999) found forces, to go out in 1999 with suggestions to conduct the Second World Congress of Spiritual Consent in Havana, and then after the decision of UNO about absence of democracy on Cuba in 2000 wasplanned Brazilia (Brazil).

      And when the World of feeling bad after falling of two "Gemini" (Sky-scrapers of World Shopping Center) in New York, then the Azov Department of Academy ЕS&E not only supported to conduct this Congress in New York but also created Civil International Committee of Intellectual and Spiritual Unity with Institute of ЕSCR, that ricing public opinion of world association to realization of the First World Congress of Spiritual Unity in New York. And this Committee already works seventeen years, uniting personalities, which entered in edition "Who is Who in the World" (2001, the USA) from Serbia, Spain, New Zelandia, Canada, Ukraine, India.

    Because, that now begin in Eastern Europe to be created research institutes from the problems of integration of spiritual knowledge and achievements of humanity/pls, is not a surprise. All of it appropriately and these processes are necessary to be assisted, that put a purpose to itself members of scientific advice of Academy of economic sciences and entrepreneurial activity in Ukraine, trying keep thankful memory about the prominent research workers of Europe and whole World (V.M. Kіrіchеnko, V.V.Finagin, Myroslav Моssаkоvskiy, V.G. Lebedev, V.A. Vasiljev, V.N. Shenaev, І.P. Faminskiy, W.W. Leontjef and others Laureates of Prime of Memory of Alfred Nobel of economy).
 
"Who is Who in "Azov Academy"
(Видатні науковці  вченої ради Академії економічних наук і підприємницької діяльності в Україні)
 
 
ЛОЗЮК МИРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ (Lozuk Miroslaw Urjevich), Керiвник Закарпатського Представництва iм. Валерiя Олександровича Васильэва, академiка Академii Економiяних наук Украiни, Азовського вiддiлення Академії ЕНіПД, магiстр, член вченої ради Академії ЕНіПД в Україні 
 
Будемо пам'ятати членiв вченої ради Академій ЕНіПД в Україні Васильэва Валерiя, отця Василя МултихаПетра Івановича МельникаАркадiя Жуковського Почесних членiв вченої ради Академій ЕНіПД в Україні  , Валентина Константинова, Леля Кузмiнкова, Козака ВасиляМихайловича, Луцiшина Петра Васильовича, Васильэву (Юхно) Ольгу Володимирiвну, Дзiсь Георгiя Васильэвича  http://azov-academy.ucoz.org/publ/naukovec_2011_roku_quot_azovskoji_akademiji_quot_av_aenipd_scientist_of_2011_of_quot_azov_academy_quot/7-1-0-175  

 
Уляна Романiвна Лукач (Ulyana Romanovna Lukach), Лауреат Міжнародної Академічної Премії Кумпана 2009-2010 років (http://perso.orange.es/elg79/N-2007-Houtstra.pdf ), кандидат політичних наук, член вченої ради Академій ЕНіПД в Україні і Станіславського Представництва "Азовської Академії" АВ АЕНіПД
 
Валерій Володимирович Гребенюк (Valeriy Volodymyrovych Grebenuk), доктор комерції (міжнародна атестація 2009-2010 років; http://perso.orange.es/elg79/1%207%202010%20%20Hrebenyuk%20V.pdf ),  член вченої ради Академій ЕНіПД в Україні і Станіславського Представництва "Азовської Академії" АВ АЕНіПД
 
  Ігор Васильович Огірко (Igor Vasylievich Ogirko), д.ф.-м.н., професор, Олег Васильович Огірко (Oleg Vasylievich Ogirko), Лауреат Міжнародної Академічної Премії Кумпана 2006 року, к.ф.-м.н., Віктор Святославович Ідзьо (Victor Svyatoslavovich Idzio), доктор історичних наук, професор, члени вченої ради Академії ЕНіПД в Україні зi Львова
 
Іван Васильович Гребенюк (Ivan Vasilievich Grebenuk), доктор мистецтв ( http://iescr-catholic.ucoz.de/publ ), член вченої ради Академій ЕНіПД в Україні і Станіславського Представництва "Азовської Академії" АВ АЕНіПД
 
Віталій Богданович Скоморовський (Vitalij Bogdanovich Skomorovskiy), доктор філософії, д.юр.н., член вченої ради Академій ЕНіПД в Україні і Станіславського Представництва "Азовської Академії" АВ АЕНіПД
 
Рамаз Акакієвич Логуа (Ramaz Akakievich Logua), доктор комерції (міжнародна атестація 1996-2010 рр. http://azov-academy.ucoz.org/publ/integracija_v_evropejskij_sojuz_to_european_union/5   і
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/1 ), професор, д.е.н., академік Російської Академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування, член вченої ради Академій ЕНіПД в Україні і Ростовсько-Таганрогського Представництва "Азовської Академії" АВ АЕНіПД
 
   
  
 Піддубний Петро Іванович (Piddubyyj Petro Ivanovych), Керiвник Днiпровського Представництва Азовського вiддiлення Академії ЕНіПД, член вченої ради Академії ЕНіПД в Україні 
 
Євгеній Васильович Савельєв (Evgeniy Vasiljevich Saveljev), академік Академії економічних наук України http://iescr-catholic.ucoz.de/index/0-2 , професор, д.е.н.,член  вченої ради Академії ЕНіПД в Україні  
 
 
Лендел Михайло Андрійович  (Lendel Mihajlo Andrijovich) http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/uvazhaemye_druzja_s_priskorbiem_soobshhaem_chto_4_nojabrja_2020_g_nas_pokinul_nash_kollega_mikhail_andreevich_lendel_1942_2020/2020-12-08-312 , професор Ужгородського національного університету, д.е.н., Заслужений економіст України, член вченої ради Академії ЕНіПД в Україні і Закарпатського Представництва "Азовської Академії" АВ АЕНіПД, залишив цей світ 4.11.2020 р.  СПІВЧУВАЄМО Рідним !
 
Дмитрiэв Iлья Андрiйович (Dmitriev Ilia Andrievich), д.е.н., професор, заслужений дiяч науки i технiки Украiни, академiк Транспортноi академii наук Украiни, директор-органiзатор Украiнськоi Академii економiчних наук и предприэмницькоi дiяльностi iм. Василя Васильoвича Леонт'эва, Лауреата Премii Пам'яти Альфреда Нобеля по eкономiцi, член Президії вченої ради Академії ЕНіПД в Україні
 
Ігор Ігорович Лиман (Igor Igorovich Lyman), Лауреат Міжнародної Академічної Премії (Голіка-Гулі-Карімова) Кумпана 1999 року, доктор історичних наук, професор, член вченої ради Академії ЕНіПД в Україні 
 
Олег Андрійович Турецький (Oleg Andrijovych Tureckiy), Людина 2005 Року (Номінація Американського Біографічного Інституту, США), академік Академії єкономічних наук України http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./DOC-375c.pdf , професор, д.е.н., член Президії вченої ради Академії ЕНіПД в Україні і голова Одеського Представництва  "Азовської Академії" АВ АЕНіПД, залишив цей світ 2019 р. Співчуваємо рідним !
 
Первий Генадiй Леонiдович (Pervyj Genadij Leonidovich), к.i.н., член Президії вченої ради Академії ЕНіПД в Україні та Днiпровського Представництва Азовського вiддiлення Академii Економiчних наук Украiни 
 
Юрій Васильович Белоусов (Uriy Vasilievich Belousov), професор Міжнародного Біографічного Центру в Кембриджі, доцент, к.т.н., автор природничої теорії тонкої, масштабної енергії квантованого простору-часу (на фото знайомить в 2003 р. з нею студентів і науковців на міжнародній конференції), член вченої ради Академії ЕНіПД в Україні і Маріупольського Представництва "Азовської Академії" АВ АЕНіПД
 
Миколай Олександрович Дінченко (Nikolay Alexandrovich Dinchenko), професор ПГТУ, к.т.н., Лауреат Міжнародної Іменної Медалі "Митрополита Готії та Кафи, Святого Ігнатія" 2009 р. (http://kumpan-muller.ucoz.de/publ/0-2 ),  Почесний член  вченої ради Академії ЕНіПД в Україні і член Маріупольського Представництва "Азовської Академії" АВ АЕНіПД
 
Владислав Владимирович Стыров (Vladislaw Vladimirovich Styrov), академик Академии Высшей Школы, профессор, д.ф.-м.н., член вченої ради Академії ЕНіПД в Україні і Маріупольського Представництва "Азовської Академії" АВ АЕНіПД, «Науковець 2011 Року "Азовської Академії" АВ Академії ЕНіПД за номінацією «фундаментальні праці якого були найбільш затребовані у Світі»   http://azov-academy.ucoz.org/publ/naukovci_2011_roku_quot_azovskoji_akademiji_quot_av_aenipd_scientists_of_2011_of_quot_azov_academy_quot/7-1-0-177    

 

 
Форма входа

Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Отдых в Карпатах


  • Copyright MyCorp © 2024