"Azov Academy"Среда, 2022-09-28, 4:56 AM

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Publisher | Регистрация | Вход
Меню сайта

Категории раздела
Общественная аттестация докторов наук и Болонский процесс - интеграция в Европейский Союз [15]
Постановления, положения и результаты проведения общественной аттестации докторов наук с 1992-1995 гг., направленной на поддержку талантливых исследоватей, снижения административных препятствий и ускорение вхождения в профессиональную научную среду предпринимателей, инженеров, специалистов и магистров

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Интеграция в Европейский Союз /To European Union » Общественная аттестация докторов наук и Болонский процесс - интеграция в Европейский Союз

Організаційно-правові основи створення та діяльності військової поліції України (сучасні аспекти)/Щербатих В.Ю.

Робота виконана в Азовському відділенні Академії економічних наук і підприємницької діяльності, Донецькому університеті економіки і права та в «Інституті економіко-соціокультурних досліджень» (ДФК і ДНЦ Академії наук України)

Офіційні рецензенти:

КУЗЬМЕНКО С.В. - доктор юридичних наук

ЗОЗУЛЯ .Е.В. - доктор юридичних наук

ВАСИЛЬЄВ А.В. - Доктор економічних наук, зав. сектором (1993-1998гг.) і організатор Маріупольського відділення Інституту економіко-правових досліджень НАН України (1995-1997рр.), голова секції вченої ради ІЕПД НАН України в м.Маріуполі (1996-1997рр.)

Провідна установа - Азовське відділення Академії економічних наук і підприємницької діяльності

Обговорення відбудеться 19.11.2016г. о 14-00 годині на науковому семінарі Азовського відділення Академії економічних наук і підприємницької діяльності та Вченої Ради «Інституту економіко-соціокультурних досліджень» (ДФК і ДНЦ НАН України) за адресою: г.Бахмут, вул. Некрасова, 1.

З дисертацією в формі наукової доповіді можна ознайомитися в бібліотеці Донецького університету економіки та права.

Дисертація у формі наукової доповіді розіслана «_21__»  травня_ 2016 р

Вчений секретар «Інституту економіко-соціокультурних

досліджень »(ДФК і ДНЦ НАН України)

/ Підпис / М.Г. Тузовская

УДК 351.741    

ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ

ТА ДIЯЛЬНОСТI ВIЙСЬКОВОЇ ПОЛIЦIЇ УКРАЇНИ

(сучасні аспекти)

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Розвиток України шляхом суверенної правової демократичної держави передбачає пошук i розробку засобiв захисту її нацiональних iнтересiв, чiльне мiсце в ієрархiї яких посiдає нацiональна безпека, яка нормами національного законодавства визначена, як захищенність людини, суспiльства та держави вiд внутрiшнiх i зовнiшнiх загроз.

Провiдна роль в забезпеченнi нацiональної безпеки України належить Воєнній органiзацiї держави як найбiльш вагомiй, силовiй iнституцiї державного механiзму, яка утворюється i функцiонує вiдповiдно до норм та принципів нацiонального законодавства.

Законнiсть, будучи одним з провiдних принципів вiйськового будiвництва, може бути утверджена i постiйно підтримуватися у якості режиму функціонування органів національної Воєнної організації лише за умов сучасної регламентації та вмілого й відповідального здійснення загального адмiнiстративного нагляду за усіма її складовими з боку спецiальних державних органiв, система яких в Українi потребує удосконалення вiдповiдно до кращих свiтових стандартів, притаманних державам-учасницям Північно-Атлантичного альянсу НАТО.

Провiдним елементом цiєї системи в Україні має стати вiйськова полiцiя України-державний правоохоронний орган міжгалузевої компетенції, яку необхiдно створити в контексті заходів з реформування, а по суті-зі створення сучасної системи військово-правоохоронних органів. Базою для розбудови органів військової поліції України має головним чином стати нині діюча Військова служба правопорядку-орган, підпорядкований нині всупереч нормам та принципам Конституції та законів України  Міністерству оборони України та віднесений до  Збройних Сил України, як до складової частини цього міністерства.

Метою створення Військової поліції України  має стати практична реалізація вимог статті 3 Конституції України про пріоритет прав і свобод людини в Україні та про відповідальність держави за їхнє забезпечення у сфері національного військового будівництва шляхом захисту правового i соцiального статусу військовослужбовців Збройних Сил Міністерства оборони України, Прикордонних військ Державної Прикордонної Служби України,  Національної Гвардії України, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, діяльність яких за функціональним призначенням відповідно до Конституції та законів України спрямована на захист національних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці України, для профiлактики i боротьби зi злочинами та правопорушеннями, що зазіхають на нормальну організацію та функціонування органів Воєнної організації України, зокрема- серед вiйськовослужбовцiв i на територiях вiйськових частин, а також для ефективного вирiшення iнших завдань правоохоронної діяльності і нацiонального вiйськового будiвництва в умовах антитерористичної операції, конституційної та адміністративної реформи в Українi.

Актуальнiсть теми. Тимчасова окупація Російською Федерацією частини території України-Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, розпалювання Росією збройного конфлікту в східних регіонах України та руйнування системи світової та регіональної безпеки і принципів міжнародного права, потреби системного реформування національної державності у відповідності до кращих європейських та світових стандартів, реалiзацiя державних програм військового будівництва і боротьби зi злочиннiстю висувають як одне з пріоритетних завдання активiзацiї адмiнiстративної реформи у військово-правовій галузi.

Воєнна органiзацiя України, як провідний суб’єкт забезпечення нацiональної безпеки держави однією із своїх особливостей має пiдвищенi вимоги до законностi дiяльностi її органів-національних військових формувань. Реалiзацiя таких вимог можлива лише за умов їхнього перетворення в об’єкт високопрофесiйного загального адміністративного, прокурорського та судового контролю й нагляду з боку системи спецiально утворених державних правоохоронних органів.

Чільне за безпосередністю, наближеністю до середовища військовиків, за обсягом та інтенсивністю правоохоронного впливу та за іншими ознаками місце серед системи таких органів в Україні, як і в більшості сучасних держав, має посісти національна військова поліція.

Дослiдження нинішньої системи віськово-правоохоронних органів в Українi свiдчить про те, що її стан не дозволяє забезпечити надійний захист прав і свобод військовослужбовців та інших громадян і людей у зв’язку з організацією та функціонуванням національної Воєнної організації. Він не свідчить про намагання вищого військового та державного керівництва наблизити її кращих європейських та світових стандартів НАТО. Нинi, коли державне i вiйськове будiвництво здiйснюється в умовах масштабної антитерористичної операції, система органiв виконавчої влади, яка вiдповiдальна за законнiсть i правопорядок у вiйськовiй сферi, потребує негайного якiсного реформування.

Важливим етапом такого реформування має стати створення вiйськової полiцiї Украiни, дослiдження організаційно-правових основ якої необхідно організувати на пiдставi аналiзу передового свiтового досвiду i з урахуванням особливостей та потреб активізації конституційної та адмiнiстративної реформи в Українi, положень Стратегії національної безпеки України, національної Військової доктрини та інших керівних документів, реалізація яких дозволить ефективно  протидіяти агресії з боку Російської Федерації, досягти Україні критеріїв, необхідних для набуття членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору, забезпечити рівноправне взаємовигідне співробітництво у воєнній та воєнно-економічній сферах з усіма заінтересованими державами-партнерами.

Нагально необхідним спільним завданням науковців у правоохоронній та військовій галузях, відповідних практиктичних працівників, представників правозахисних у військовій сфері структур та інших інституцій громадянського суспільства є обгрунтування необхiдності створення вiйськової полiцiї України, визначення її поняття, завдань, структури, функцій, компетенцiї, принципів розбудови,  правових основ дiяльностi, місця в системі національних правоохоронних органів та інших атрибутів, якi в системному виглядi запропонувати в законопроектi по темi дослiдження.

Стан наукової розробки проблеми характерний тим, що органiзацiйно- правовi основи створення та дiяльностi вiйськової полiцiї України були предметом дисертацiйного дослiдження, виконаного в Донецькому інституті внутрішніх справ МВС України та прилюдно захищеного в Академії Державної податкової служби України 7 грудня 2001 року. Матеріали дослідження не були належним чином враховані під час практичної розбудови відповідної системи правоохоронних органів, відповідальних за законність діяльності військових формувань.  Це можна пояснити не лише загальноприйнятими у той час переконаннями про неактуальність національного військового будівництва України, а й поглядами керівництва Міністерства оборони України на проблеми створення військової міліції (поліції), яка на його думку мала бути організована виключно у їхньому підпорядкуванні і наглядати за законністю їхньої діяльності, будучи при цьому підлеглою їм структурою. Такі погляди не перетерпіли суттєвої трансформації й донині.

Нині існуюча структура-Військова служба правопорядку Збройних Сил України створювалася виключно шляхом внутрівідомчих напрацювань управління служби військ та режиму Головного штабу Сухопутних військ Міністерства оборони України (відповідальний-полковник Проноза А.О.) в закритому від наукової спільноти, від практиків у сфері правоохоронної діяльності у війську та від суспільства режимі. Згодом такі напрацювання були втілені в законопроект «Про Військову службу правопорядку Збройних Сил України», який був пролобійований у Верховній Раді України та прийнятий у якості Закону вже у березні 2002 року.

Наукові розробки, результатом яких могли б стати iнтегральнi уявлення як про органiзацiйно-правовi основи створення вiйськової полiцiї України, так i про напрямки її дiяльностi, стали вважатися неактуальними та неперспективними і практично припинилися.

Мета i завдання дослiдження. Головна мета дослiдження полягає в науковому визначеннi органiзацiйно-правових основ створення та дiяльностi вiйськової полiцiї України, розкриттi її адміністративно-правової природи, правових пiдстав створення i дiяльностi, компетенцiї, функцій, мiсця у системi державних i правоохоронних органiв, напрямків діяльності, основ взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, інституціями недержавного сектору, з військовослужбовцями та іншими громадянами i на цiй основi - у розробцi висновкiв, рекомендацiй та пропозицiй щодо практичної роботи по її розбудовi i органiзацiї функцiонування.

Визначена мета передбачає вирiшення наступних завдань:

- з’ясувати суспільно-політичну необхідність створення військової поліції України та обсяг цього поняття, конституційно-правові передумови формування та основні напрямки її функціонування в обстановці тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України-Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, розпалювання Росією збройного конфлікту в східних регіонах України та руйнування системи світової та регіональної безпеки і принципів міжнародного права;

- проаналiзувати існуючі в науковій літературі погляди щодо шляхів створення військової поліції України та її основних параметрів, які дозволять цьому державному правоохоронному органу виконувати завдання із забезпечення прав, свобод та інших елементів правового статусу людини й громадянина у зв’язку з організацією та функціонування органів Воєнної організації;

- вивчити досвiд органiзацiї i функцiонування вiйськових полiцiй розвинених демократичних держав свiту-членів НАТО з точки зору можливостей його використання під час створення та налагодження діяльності органів національної військової поліції України;

- визначити місце органів військової поліції України в системi державних правоохоронних органів та органів військового управління, роль у справi забезпечення прав i свобод військовослужбовців та інших громадян, а також в утвердженнi режиму законностi дiяльностi вiйськових формувань України;

- з’ясувати організаційні та правові сучасні передумови створення вiйськової полiцiї України з метою визначення бази для її розбудови, а також регламентації її поняття, принципів створення, напрямків функціонування, структури, компетенції, функцій та інших параметрів, які запропонувати у законопроекті по темі дослідження.

Об’єктом дослідження є суспiльнi вiдносини, що складаються в процесi створення, розбудови та органiзацiї дiяльностi вiйськової полiцiї України.

Предметом дослiдження є організаційно-правові основи створення та діяльності вiйськової полiцiї України.

Серед організаційних основ-визначення кола сил та засобів, залучених в процес створення цієї інституції, бази для створення та розбудови органів військової поліції, основи кадрового та ресурсного забезпечення її діяльності, взаємодії з іншими органами державної влади, з військовим командуванням різної відомчої належності, з інституціями громадянського суспільства, з військовослужбовцями, з окремими громадянами, тощо.

Правові основи створення та діяльності органів військової поліції України-легальне визначення її поняття, регламентація принципів розбудови та діяльності, функцій, завдань, структурної побудови, адміністративно-терирторіальної розбудови, прав та обов’язків працівників та інші параметри.

Методи дослiдження. Теоретико-методологiчною основою дослiдження є система взаємодоповнюючих фiлософських, загальнонаукових та спецiальних методiв, призначених для отримання достовiрних об’єктивних результатiв.

Теоретичною основою дослiдження є аналiз основної проблематики з позицiй системного й структурно-функцiонального пiдходiв. Основним  джерелом дослiдження є фактичнi данi щодо його предмета, а також нормативно-правові акти i проекти таких актiв у військово-правоохоронній сфері.

Методологiчною базою дослiдження є комплекс методiв збирання, аналiзу та обробки фактологiчної та емпiричної iнформацiї, серед яких: методи загальнонаукового, порiвняльно-ретроспективного, системно-теоретичного, структурно-функціонального та конкретно-iсторичного аналiзу зарубiжних i вiтчизняних джерел; вивчення документальної iнформацiї органiв державної влади i управлiння щодо пропозицiй по створенню i органiзацiї дiяльностi вiйськової полiцiї; методи прогнозу, екстраполяцiї, моделювання.

Наукова новизна одержаних результатiв полягає у тому, що вперше у вiтчiзнянiй науцi виконано комплексне дослiдження органiзацiйно-правових основ створення та дiяльностi вiйськової полiцiї України. Це дало змогу обгрунтувати ряд практичних положень, висновкiв, рекомендацiй та пропозицiй:

- вперше на основi аналiзу передового свiтового досвiду i з урахуванням конкретних iсторичних умов сучасного етапу розвитку України розроблена цілiсна концепцiя органiзацiї та функцiонування вiйськової полiцiї України, її мiсця в системi державних органiв i ролi в розбудовi основ правової держави в Українi;

- уточнена сутнiсть вiйськової полiцiї України, як державного правоохоронного органу, призначеного для забезпечення правового та соцiального захисту вiйськовослужбовцiв та iнших громадян i людей, для профiлактики i боротьби зi злочиннiстю серед вiйськовослужбовцiв i на територiях вiйськових частин;

- вперше розробленi основи державного управлiння вiйськовою полiцiєю України, як державного правоохоронного органу міжгалузевої компетенції, з боку органів триєдиної державної влади. Визначені та обгрунтованi напрямки її дiлового спiвробiтництва з iншими правоохоронними органами, з органами воєнного управлiння й iнститутами громадянського суспiльства, що стане запорукою прозоростi її дiяльностi для суспiльства i фактором забезпечення громадського контролю за нею;

- уточнено розумiння бази створення вiйськової полiцiї України, як сукупностi наявних матерiальних, кадрових, iнформацiйних i iнших необхiдних для її розбудови ресурсiв, які перебувають у сфері діяльності органів Військової Служби Правопорядку Збройних Сил, МВС, Міністерства оборони  України та інших державних відомств і якi необхiдно використати для успiшного виконання пов’язаних з цим завдань;

- вперше розробленi органiзацiйнi та правові основи створення та діяльності вiйськової полiцiї України. Серед організаційних основ-визначення кола сил та засобів, залучених в процес створення цієї інституції, бази для створення та розбудови, основи кадрового та ресурсного забезпечення діяльності, взаємодії з іншими органами державної влади, з військовим командуванням різної відомчої належності, з інституціями громадянського суспільства, з військовослужбовцями, з окремими громадянами, тощо;

- вперше розробленi основи адміністративно-територіальної розбудови органів військової поліції, форми i методи забезпечення законностi дiяльностi органiв вiйськової полiцiї України i її працiвникiв, показана роль самоконтролю, як вираження комплексу особистих морально-вольових якостей працiвникiв, в забезпеченнi законностi цiєї дiяльностi;

- вперше запропонована концепцiя духовного виховання працiвникiв вiйськової полiцiї як основи їхньої морально-психологiчної пiдготовки. Запропоновані суб’єкти цiєї дiяльностi і її методи;

- досліджена роль військової поліції у зміцнені законності, правопорядку та військової дисципліни в частях та з’єднаннях Збройних сил та інших військових формувань, створених на підставі Конституції та законів України, які беруть участь в антитерористичній операції в окремих районах Донецької та Луганської областей та на ділянці державного кордону між Україною та РФ, що проходить по Азовському морю;

- побудований прогноз її позитивних результатів для пiдвищення ефективностi функціонування воєнної організації України в цілому.

Правові основи створення та діяльності органів військової поліції України-легальне визначення її поняття, принципи розбудови та діяльності, функції, завдання, структурна побудова, права та обов’язки працівників та інші параметри втілені головним чином у відповідному законопроекті по темі дослідження.

Практичне значення одержаних результатiв визначається тим, що на їх основi в поєднаннi з iншими науковими розробками цього спрямування здiйснюватиметься практична діяльність по створенню і розбудові органів вiйськової полiцiї Украiни. Висновки i рекомендацiї можуть використовуватися як у практичнiй дiяльностi державних органiв, так i у навчальному процесi.

Одержанi результати дослiджання можуть використовуватися:

- у правотвореннi - пiдведено теоретичне пiдгрунтя для розробки пропозицiй з розвитку нацiонального законодавства, а також скоординованих заходiв щодо його вдосконалення для налагодження функцiонування вiйськової полiцiї України, формуваннi сучасної, на рiвнi стандартiв правової цивiлiзованої держави системи державних правоохоронних органiв;

- у правозастосуваннi - результати цього дослiдження сприятимуть практичному забезпеченню реалiзацiї вимог i положень законодавства, яке регламентує законність у галузі вiйськового будiвництва в Українi, сприяє підвищення гарантій правового та соцiального захисту вiйськовослужбовцiв та iнших громадян i людей;

- у навчальному процесi - матерiали дослідження можуть бути використанi для написання пiдручникiв, навчальних посiбникiв, курсiв лекцiй, також в ході безпосередньої організації та проведення занять.

Основні теоретичні положення та розробки даної роботи, зокрема ті, які визначають його наукову новизну і практичну результативність, одержані дослідником особисто.

Проведені дослідження дали змогу виробити сучасну науково обґрунтовану, теоретично-прикладну методологію створення і розбудови органів військової поліції України в умовах тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України-Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, розпалювання Росією збройного конфлікту в східних регіонах України та руйнування системи світової та регіональної безпеки і принципів міжнародного права, активізації конституційної та адміністративної реформи й вирішити поставлені в науковій роботі завдання.

Апробацiя результатiв. Основнi положення й висновки дослiдження були апробованi автором пiд час проведення конференцiй: Всеукраїнської науково-практичної конференцiї “Загальна декларацiя прав людини як мiжнародний стандарт правового положення особистостi в Українi” (Луганськ, 16-21 квiтня 1999 р.); Науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю “Адмiнiстративно-правовi та кримiнологiчнi аспекти дiяльностi органiв внутрiшнiх справ прикордонних районiв” (Луганськ, 25-26 травня 2000 р.); VIII Мiжнародної науково-практичної конференцiї “Транснацiональна злочиннiсть: заходи протидiї, проблеми пiдготовки кадрiв правоохоронних органiв” (Харків, 10 червня 2000 р.); Мiжнародної науково-практичної конференцiї “Роль науки, релiгiї, суспiльства у формуваннi моральної особистостi” (Донецьк, 19-20 червня 2000 р.).

Висновки i положення, розробленi автором особисто, пройшли також апробацiю при пiдготовцi лекцiй в Академiї державної податкової служби України (Акт впровадження №1 від 30 червня 2000 р.) та в Луганському iнституті внутрiшнiх справ МВС України (Довідка №695 від 19 березня 2001 р.).

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiйного дослiдження викладенi у п’яти наукових статтях у фахових наукових журналах i збiрниках наукових праць.

 

ЗМІСТ РОБОТИ

Сутність наукової проблеми пов'язана з необхідністю розробки основних параметрів органів військової поліції України з метою її створення й розбудови задля оптимізації правоохоронної діяльності у сфері національного військового будівництва, актуальність якого набула системоутворюючого значення після незаконної анексії Автономної республіки Крим та активізації військових дій в окремих районах Донецької та Луганської областей з боку Восійської Федерації.

Дослiдження основ створення та діяльності органів військової поліції України органічно пов’язане  з проведенням конституційної та адміністративної реформи, з активізацією боротьби з корупцією та з основними напрямками державного управлiння вiйськово-правоохоронною сферою в Українi в цілому, з науковими програмами i планами державного будiвництва.

Перший роздiл “Теоретичні передумови створення вiйськової полiцiї України” містить спроби осмислення ролі військової поліції в зміцненні основ державного та військового будівництва в Україні, аналізу перших кроків на шляху створення військової міліції в колишньому СРСР, а згодом-і в  незалежній Україні.

Заслуговує на увагу аналіз спроб вищого державного керівництва колишнього СРСР і незалежної України створити вйськову міліцію для забезпечення правопорядку і боротьби з військовою злочинністю, безпосереднього ходу цієї роботи, її організації та змісту. Серед причин не доведення її до результативного завершення-намагання досягти мети шляхом напрацювань робочої групи лише з числа вузького кола військовослужбовців управління режиму Сухопутних військ Міністерства оборони України, націленість на створення військової міліції у підпорядкуванні оборонного відомства, за законністю діяльності якої вона мала б наглядати, недостатня глибина науково-теоретичного осмислення пов’язаних з цим проблем, відсутність належної координації науково-дослідницьких зусиль з представниками державних правоохоронних органів та державних органів, які мають у своєму складі військові формування та інші.

Значний науковий інтерес має фактологічна інформація щодо історико-правових аспектів організації розбудови і основних моделей діяльності військових поліцій США, Німеччини, Франції та інших розвинених держав світу, яка дає підстави оцінити не лише суспільно-політичні та організаційно-правові передумови створення військової поліції України, а й організацію її діяльності у різних умовах, у тому числі й під час проведення антитерористичних операції та військових конфліктів.

Так вiйськова полiцiя США, яка була утворена в ходi громадянської війни має своїми завданнями пiдтримку порядку та дисциплiни в гарнiзонах i на базах, а при необхiдностi - усунення хвилювань серед населення; охорону об’єктiв у межах своєї компетенції; розслiдування злочинiв, якi скоюють вiйськовослужбовцi; регулювання руху вiйськового транспорту; участь у вихованнi особового складу разом з органами вiйськового управлiння. Органiзацiйно-територiальна розбудова вiйськової полiцiї США вiдповiдає вимогам вiйськової доктрини, блоковому статусу, мiсцю i ролi цiєї держави у свiтi.

Вiйськова полiцiя Великої Британiї, історія якої бере початок з ХVI столiття, представлена королевською вiйськовою полiцiєю, спецiальною вiйськовою полiцiєю мiнiстерства оборони i вiйськовою полiцiєю видiв збройних сил. Цiкавим є досвiд полiцiї мiнiстерства оборони, яка представлена чотирма регiональними управлiннями (штабами), якi обслуговують вiдповiдно чотири закрiплених за ними округа, на територiї кожного з яких створюються дiльницi вiйськової полiцiї. Військова поліція Великої Британії  має в своєму складi розшуковi i слiдчi пiдроздiли, пiдроздiл швидкого реагування, низку спецiалiзованих кримiналiстичних лабораторiй, банки даних, тощо. Британський досвiд розбудови i органiзацiї дiяльностi вiйськової полiцiї може за низкою ознак  бути найбiльш прийнятним для використання в Українi.

Вiйськова полiцiя ФРН виконує завдання по забезпеченню безпеки розгортання нацiональних збройних сил та оперативного маневру збройних сил НАТО. Вона сприяє востановленню i пiдтримцi порядку i вiйськової дисциплiни, запобiгає злочинним акцiям проти вiйськових об’єктiв.

Значна частина обов’язкiв нацiональної жандармерiї Францiї спрямована на вирiшення завдань, притаманних вiйськовiй полiцiї.

Вивчення основ органiзацiї i функцiонування вiйськових полiцiй, які організовані у більш ніж двадцяти державах сучасного світу, слід вважати важливим органiзацiйно-методологічним засобом, використання якого дозволить найбiльш рацiонально побудувати нацiональну вiйськову полiцiю.

Систематичне вивчення принципiв розбудови i органiзацiї дiяльностi вiйськових полiцiй рiзних держав, повинно відбуватися з метою удосконалення дiяльностi вiйськової поліції України.

Слово «поліція» в перекладі означає адміністрація, управління державою. Саме так необхідно назвати цей державний орган в Україні внаслідок тих правоохоронних функцій, які він повинен виконувати на постійній і професійній основі, будучи відносно відокремленим в державі і суспільстві, на відміну від міліції (лат. militia - військо), яка створюється на революційних етапах розвитку відповідної держави для вирішення переважно тимчасових різноманітних завдань головним чином силовими, а не правовими методами і представляє собою масове озброєне формування.

Військова поліція України має бути організована, як державний правоохоронний орган міжгалузевої компетенції, який забезпечує законність діяльності Збройних Сил та інших військових формувань України на всіх її етапах та у різноманітних умовах обстановки.

В умовах активізації адміністративної реформи і необхідності реалізації державної програми розбудови професійних Збройних Сил за стандартами НАТО до 2020 року, в державі і суспільстві не лише склалися об’єктивні потреби в оптимізації військово-правоохоронної діяльності, а й утворилися передумови створення військової поліції України, як необхідної складової забезпечення прав і свобод військовослужбовців, законності діяльності національних військових формувань в умовах ведення гібридної війни з боку РФ, постійних військових провокацій, анексії та окупації значної частини території нашої держави.

Серед суспільно-політичних передумов найважливішими є необхідність зміцнення обороноздатності України шляхом утвердження режиму законності організації та діяльності військових формувань, профілактики та боротьби зі злочинністю, зміцнення гарантій соціального та правового захисту військовослужбовців та інших громадян і людей, підвищення правової культури військовослужбовців. Серед діалектично пов’язаних з суспільно-політичними організайно-правових передумов-наявність прогалини в системі державних правоохоронних органів, відповідальних за встановлення та постійного підтримання правового режиму на територіях військових частин і серед військовослужбовців, які виконують службові обов’язки. У зв’язку з цим неповно реалізується вимога Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України-Президента України про наведення у військах твердого статутного порядку і зміцнення законності: продовжуються нестатутні стосунки між військовослужбовцями, скоюються ухилення від призову на військову службу і ухилиння від встановленого порядку її проходження, розкрадання військового майна, зброї та фінансових коштів, поширюються корупція та зловживання серед начальницького складу військових формувань, інші протиправні прояви.

Створення військової поліції є об’єктивною необхідністю для успішної реалізації програм державного та військового будівництва, для створення в Україні сучасної дієздатної системи державних правоохоронних органів.

Другий розділ “Організаційні основи розбудови і становлення військової поліції України” складається з чотирьох підрозділів.

(повний текст потрібно запросити у бібліотеці по місту обговорення)

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у дослідженні організаційно-правових основ створення та діяльності військової поліції України, а саме:

- виконувати складнi та багатограннi завдання захисту iндивiдуальної безпеки особи, прав, свобод i законних iнтересiв вiйськовослужбовцiв i iнших громадян в умовах правової демократичної держави може лише цiлiсна система державних органiв у спiвпраці з iнститутами громадянського суспiльства. Провiдна роль в цiй системi повинна належати вiйськовiй полiцiї України;

- в основу розбудови вiйськової полiцiї України необхiдно покласти аналiз досвiду побудови i дiяльностi вiйськових полiцiй провiдних держав світу. Значний науково-практичний iнтерес представляє досвiд перших спроб розробити концептуальнi основи створення вiйськових мiлiцiй колишнього СРСР та незалежної України у спiввiдношеннi до сучасних державно-правових, вiйськово-полiтичних та соцiально-економiчних реалiй нашої держави;

- базу для створення вiйськової полiцiї повиннi скласти в основному наявнi матерiально-технiчнi i частково кадровi ресурси Мiноборони України, а також наявнi кадровi, iнформацiйнi, методико-методологiчнi i iншi суттєвi ресурси МВС України, якi внаслiдок вiдповiдного рiшення Президента України будуть залученi для розбудови i налагодження функцiонування вiйськової полiцiї України;

- в основу структуризації вiйськової полiцiї України повинно бути покладене створення Головного управлiння вiйськової полiцiї України i пiдпорядкованих йому регiональних управлiнь, якi викониватимують функцiї вiйськової полiцiї безпосередньо в чотирьох округах вiйськової полiцiї, на якi необхiдно роздiлити територiю держави. Регiональним управлiнням пропонуємо пiдпорядкувати вiддiли вiйськової полiцiї, якi створити на базi вiйськових комендатур крупних гарнiзонiв, як правило в обласних центрах. Вiддiли, в свою чергу, матимуть в пiдпорядкуваннi вiддiлення, а в разi необхiдностi, також i дiльницi вiйськової полiцiї в гарнiзонах i в окремо дислокованих вiйськових з’єднаннях i вiйськових частинах. Ранiше запропонованi розробки щодо створення вiйськової полiцiї України, в тому числi i законопроект з цього приводу не мiстили пропозицiй щодо її структури;

- неупереджена i об’єктивна дiяльність вiйськової полiцiї України, можлива лише в разi пiдпорядкування її Президенту України, як Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України, який здiйснюватиме управлiння нею через призначеного їм начальника Головного управлiння вiйськової полiцiї України, незалежного в своїй дiяльностi вiд керiвника будь-якого вiйськового вiдомства Укрїни, адмiнiстративний нагляд за законнiстю в якому повинна здiйснювати вiйськова полiцiя України. Запропонований пiдхiд вiдрiзняється вiд пануючих ранiше, якi полягали в пропозицiях пiдпорядкувати вiйськову полiцiю Мiнiстру оборони України, або Мiнiстру внутрiшнiх справ України;

- основними напрямками функцiонування вiйськової полiцiї України повиннi стати профiлактичний, оперативно-розшуковий, слiдчо-кримiналiстичний, охорони громадського порядку, пенiтенцiарний. Ця позицiя, iнтегруючи ранiше пропонованi пiдходи, не виключає розробки нових напрямкiв дiяльностi вiйськової полiцiї України в iнтересах охорони прав вiйськовослужбовцiв i боротьби з вiйськовою злочиннiстю;

- в основi виховної роботи з працiвниками вiйськової полiцiї повинно бути формування високих духовних якостей, а її суб’єкти - вiйськовi капелани, працюючи незалежно вiд органiв вiйськового управлiння, повиннi стати головним фактором надання єдиноначаллю законного цивiлiзованого вигляду i провiдним ланцюгом, зв’язуючим вiйськове i флотське середовища з iнститутами громадянського суспiльства, функцiонування яких в сферi Воєнної органiзацiї є важливою гарантiєю особистої безпеки вiйськовослужбовцiв i iнших громадян, їх прав, свобод i законних iнтересiв;

- безпека особи працiвника вiйськової полiцiї, як стан захищеностi її життєво важливих iнтересiв i мiнiмальний ризик у процесi службової дiяльностi досягатиметься комплексом заходiв по створенню нормальних умов служби i вiдпочинку, постiйному вихованню i навчанню працiвникiв, а також створенню спецiального оперативного пiдроздiла, дiяльнiсть якого необхiдно спрямувати на виявлення i нейтралiзацiю загроз працiвникам вiйськової полiцiї i членам їх родин у зв’язку з виконанням першими службових обов’язкiв;

- iнформацiйне забезпечення дiяльностi органiв вiйськової полiцiї, центральним пунктом якого повинно бути ефективне використання iнформацiї для прийняття управлiнських рiшень зовнiшнього i внутрiшнього характеру, має вiдбуватися шляхом створення i постiйного формування власного iнформацiйного масиву в умовах органiзованого доступу до iнших iнформацiйних джерел при постiйному iнформацiйному обмiнi з зацiкавленими вiдомствами; робота з документами в органах вiйськової полiцiї України повинна передбачати стандартизацiю дiловодства та налагодження документування і документообігу з використанням сучасних технiко-технологiчних досягнень;

- правовою основою створення i розбудови органiв вiйськової полiцiї України повинен стати Закон України “Про вiйськову полiцiю”, який визначатиме статус i органiзацiю, пiдпорядкування, структуру, правовi основи дiяльностi, компетенцiю, функції, особливостi кадрової політики. Серед шляхів формування правових пiдстав дiяльностi вiйськової полiцiї - внесення змiн та доповнень в дiюче законодавство, а також використання дiючих нормативно-правових актiв;

  • засобами забезпечення законностi в дiяльностi органiв вiйськової полiцiї України i її працiвникiв, поряд з прокурорським наглядом, повиннi стати президентський i парламентський, судовий i вiдомчий контроль, самоконтроль працiвникiв, робота по реагуванню на звернення громадян, оперативне супроводження з боку Служби Безпеки України, контроль з боку громадських органiзацiй, соцiальний контроль.

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Щербатих В.Ю. Про створення вiйськової мiлiцiї України// Вiсник Луганського iнституту внутрiшнiх справ МВС України. - 2000. -№2. - С.197-201.

2. Щербатих В.Ю. Реформування системи державних правоохоронних органiв i створення вiйськової полiцiї України// Вiсник Запорiзького юридичного інституту. -2000. -№3. - С.65-72.

3. Щербатих В.Ю. Щодо iдеї створення вiйськової полiцiї України// Проблеми правознавства та правоохоронної дiяльностi: Збiрник наукових статей. -Донецький iнститут внутрiшнiх справ при Донецькому державному університеті, 2000. -№3. - С.246-252.

4. Щербатих В.Ю. Створення вiйськової полiцiї – необхідна умова реформування системи правоохоронних органiв України// Вiсник Унiверситету внутрiшнiх справ. -2000. -№11. - С.91-94.

5. Щербатих В.Ю. Створення вiйськової полiцiї України - умова становлення вiйськово-правоохоронної сфери// Право України. -2001. -№5. - С.34-37.Источник: http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/organizacionno_pravovye_osnovy_sozdanija_i_dejatelnosti_voennoj_policii_ukrainy_sovre
Категория: Общественная аттестация докторов наук и Болонский процесс - интеграция в Европейский Союз | Добавил: Vasiljev (2016-05-20) | Автор: Щербатих В.Ю.
Просмотров: 970 | Теги: Воєнна організація, свободи, військова поліція, права, безпека особи, Щербатих В.Ю., законність, дисципліна, профілактика | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Отдых в Карпатах


  • Copyright MyCorp © 2022