"Azov Academy"Четверг, 2022-09-29, 6:21 AM

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Publisher | Регистрация | Вход
Меню сайта

Категории раздела
МАКРОЭКОНОМИКА/ ECONOMICS - лекции [49]
Сокращенный курс макроэкономической теории с использованием фундаментальных работ Зиновия Григорьевича Ватаманюка, Виктора Дмитриевича Базилевича, Валерия Александровича Васильева, Кемпбелла Р. Макконелла и Стенли Л. Брю

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Информационное обеспечение дистанционного обучения » МАКРОЭКОНОМИКА/ ECONOMICS - лекции

Макроекономіка як наука

Економіка полісистемне утворення. Вона має складну структуру, яку можна вивчати з різних позицій, у різних аспектах залежно від критерію, покладеного в основу дослі­дження її будови. Зокрема, економічна система має дослі­джуватись на різних її рівнях: мікро-, мезо-, макро-, мега-..

Мікроекономічний рівень господарської системи ви­вчає мікроекономіка. Вона досліджує економічну поведін­ку будь-якого індивіда чи суб'єкта господарювання та ме­ханізм функціонування конкретних ринків. Мікроекономі­ка виявляє мотиви та механізм прийняття суб'єктами гос­подарювання управлінських та поведінкових рішень, спря­мованих на максимізацію корисності в умовах обмежених ресурсів.
Мезоекономіка — це проміжний рівень економічної системи між мікро- та макроекономікою. Об'єктом дослідження на мезорівні є регіональна економіка, а також такі підсистеми національної економіки, як аграрно-промисловий комплекс (АПК), військово-промисловий комплекс (ВПК), паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) і т. ін. Мезоекономіка як наука ви­вчає зміст, структуру та поведінкові функції цих підси­стем.

Макроекономікаце економічна система на рівні на­родного господарства. Наука макроекономіка дослі­джує умови, чинники та результати функціонування національної економіки як єдиного цілого.

Мегаекономіка економічна система на рівні світо­вого господарства. Наука мегаекономіка досліджує систему світового господарства, її зміст, структуру та поведінку суб'єктів на рівні міжнародних господарсь­ких зв'язків.

      Розглянемо субординацію, взаємозалежність та взаємодію різних рівнів економіки. Не випадково на перше місце поставлено мікрорівень. Саме на рівні підприємств створюють товари та послуги, що задовольняють найнагальніші людські потреби. Мезорівень є похідним від мікрорівня в процесі його станов­лення. Його утворення та відносно відособлене функціо­нування ґрунтується на поглибленні суспільного поділу праці на основі спеціалізації та кооперації. Уже на цьо­му рівні потреба в узгодженості діяльності виходить далеко за межі окремої первинної одиниці господарювання (підприємства, фірми).
    Макрорівень похідний від двох попередніх у тому плані, що він є результатом їх взаємодії.   
  Мегаекономічний рівень — результат інтернаціоналізації господарського життя та глобалізації економічних ресурсів. Але така ієрархія рівнів господарського життя ще не означає, що тільки мікроекономіка визначає кожен наступ­ний рівень. Так, приміром, ВПК — це підсистема, яка вміщує її собі як військові, так і цивільні галузі. Історично склалося так, що найсвітліший розум людства був задіяний завжди насамперед у військових галузях. Саме ці галузі використовують найновіші технології. В умовах мілітаризації економіки ци­вільні галузі були строго підпорядковані військовим.
    На етапі демілітаризації військові підприємства, щоб ут­римати свої позиції у військовому бізнесі, змушені розши­рювати виробництво цивільної продукції. Таким чином, мезорівень сам впливає на мікрорівень, а не тільки визна­чаться ним. Макрорівень, у свою чергу, суттєво впливає на мікро- та мезорівні. Наприклад, галузі, що працюють на ВПК, опікуються державою через державне замовлення, пільгове кре­дитування та фінансування. Циклічні коливання економі­ки досить відчутно впливають на макроекономічну поведін­ку домогосподарств і фірм. Мегаекономічний рівень суттєво впливає на макро-, мезо- та мікроекономічний рівні через міжнародні фінансові ін­ститути, міжнародні правові норми та міжнародний еко­номічний порядок.
     Сучасна макроекономіка використовує як теоретичне підґрунтя основи мікроекономіки. Це пояснюється тим, що, по-перше, виявити загальноекономічні тенденції можна тільки завдяки врахуванню рішень окремих економічних суб'єктів. Наприклад, для того щоб виявити чинники, що визначають обсяг сукупного споживання, треба знати, який механізм прийняття домогосподарством (сім'єю) рішення стосовно того, яку частку доходу слід потратити в поточно­му періоді, а яку відкласти на майбутнє. Для того щоб передбачити загальний обсяг інвестицій в економіку, слід мати уявлення про те, чим визначається схильність під­приємців до інвестування і т. ін.

По-друге, правила поведінки на макрорівні є результу­ючою (рівнодіючою) багатомільйонних рішень фірм та домогосподарств у процесі їх взаємодії на ринку.

Предметом макроекономічної теорії є поведінка макроекономічних суб'єктів на рівні економіки як єдиного цілого.

Об'єктом її дослідження є агреговані показники. Тому макроекономіка наука про агреговану поведінку в економіці. З цього робимо висновок, що об'єктом макроекономічного аналізу виступає економічна система в цілому та її агреговані параметри. Вона вивчає домінуючі тенденції в економіці, залишаючи поза увагою часткові зміни, що стосуються окремих домогосподарств та фірм.

Наприклад, макроекономіка цікавиться зміною рівня цін, що потребує розрахунку певних індексів, нехтуючи і цьому тим, що, приміром, під впливом погодних умов під тиском дій уряду відбулися зміни в цінах на одиничні товари чи їх групи (овочі чи взуття).

 

Завдання макроекономічної теорії:

1) вивчення впливу поведінки економічних суб'єкі
та економічної політики:

     на обсяг споживання та інвестицій;

     валютні курси і рівень інфляції;

     торговельний баланс і т. ін.;

2) виявлення факторів, що визначають:

     зміну рівня цін;

     зміну рівня заробітної плати;

     обсяг грошової маси;

     стимулюючу чи обмежуючу фіскальну та гроше Кредитну політику тощо;

3)         виявлення причин кон'юнктурних коливань в економіціяк у короткостроковому періоді (діловий цикл), і в довгостроковому (економічне зростання обсягів
національного виробництва).

 

Макроекономіка пов'язана з економічною соціологією. Як зазначав видатний австро-американський економіст Й. Шумпетер, економічне дослідження здійснюється для то­го, щоб дізнатись, якою буде поведінка людей у будь-який момент та до яких наслідків вона призведе; економічна со­ціологія відповідає на запитання як, яким чином люди при­йшли до того, щоб поводити себе так, як вони це зроблять.

Макроекономіка пов'язана з екологією. У людства з'яв­ляється все більше й більше підстав для того, щоб про­блеми довкілля висунути на перший план, підпорядку­вавши власне економічні проблеми проблемам збережен­ня природи та людського духу.

Найтісніший зв'язок існує між макроекономікою та ма­тематичним моделюванням.

 

Розрізняють позитивну та нормативну макроекономіку як науку.

Позитивна макроекономіка покликана пояснити зміст макроекономічних явищ і процесів та поведінку економіч­них суб'єктів за цих умов. Це розуміння поведінкових фун­кцій та об'єктивних реалій на макрорівні, необхідне для розробки рекомендацій щодо здійснення економічної полі­тики держави. Позитивна макроекономіка, таким чином, прагне дати відповідь на запитання: якою є макроекономічна ситуація в країні.

Нормативна макроекономіка це сукупність уявлень стосовно того, якою має стати економіка. Вона ґрунтуєть­ся на певних ідеологічних засадах (чи то егоїстичного інди­відуалізму, чи то превалювання суспільних інтересів над індивідуальними, чи будь-яких інших) та "еталонних" поведінкових функціях господарюючих суб'єктів.

 

У галузі позитивної макроекономіки хоча й існує бага­то розбіжностей у поглядах учених різних шкіл та на­прямків, але їх об'єднує і багато спільного в розумінні еко­номічних явищ і процесів.

Набагато більше розбіжностей у поглядах учених (у парламентарів та пересічних громадян) у галузі нормативної економіки. Це тому, що по перше, багато макроекономічних теорій мають ситуативний характер. Так, наприклад, кейнсіанська теорія  - теорія депресивної економіки, а неокласична теорія умов повної зайнятості та потенційного обсягу національного виробництва. Кейнсіанська теорія досліджує економіку короткострокового періоду, а неокласична довгострокового.

Відомо, що в економіці є постійно діючі суперечне и і   поточними та перспективними інтересами, цілями та завданнями. Саме тому дуже часто те, що є благом поточного моменту, приховує в собі небезпеку для перспективи, і навпаки.

По друге, для визначення мети, того, як має бути, дуже важливими є моральні чинники, духовні цінності, ідеологія. Це вносить також суттєві зміни щодо уявлень про бажане майбутнє економіки.

По трете, економічна форма руху має справу не тільки з матеріальними ресурсами, а і з людьми, які себе можуть поводити: раціонально і нераціонально, виважено та імпульсивно, зі знанням справи та інтуїтивно і т. ін. Це також знижує вірогідність прогнозів у економіці.

По-четверте, економіка окремої країни існує в соціаль­ному середовищі, на неї впливає природа, світові тенденції й т. ін., що теж значною мірою ускладнює можливість як точного пізнання, так і прогнозування поведінки економіч­них суб'єктів.

Основні елементи економічної системи

      Соціально-економічні відносини, які базуються на відпо­відних формах власності на економічні ресурси та результатах господарської діяльності.

      Організаційні форми господарської діяльності: поділ праці, спеціалізація та кооперування виробництва.

      Господарський механізм, тобто спосіб регулювання еко­номічної діяльності на макрорівні.

      Конкретні економічні зв 'язки між господарськими суб'єктами.

Економічні системи багатомірні і формалізовано записують­ся таким чином:

E$=f(Al,A2,...,An),                              (1.1)

де ES - економічна система, яка визначається властивостями At.  Ці властивості виступають критеріями при визначенні типу економічної системи.

 

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА - це певним чином упорядкова­на система зв'язків між виробниками і споживачами матері­альних та нематеріальних благ та послуг (див. мал. 1.1).
 
 
 

Сучасні економісти розглядають слідуючи типи економічних систем:

Ринкові економічні системи

1. Ринкова економіка вільної конкуренції - чистий капіталізм (XIX ст.- перші десятиліття XX ст.).

Основні ознаки:

      приватна власність на інвестиційні ресурси;

      вільна конкуренція;

      свобода учасників економічної діяльності;

      ринкове ціноутворення;

      стихійне ринкове регулювання.

2. Сучасна ринкова економіка - сучасний капіталізм (друга половина XX ст.).

Основні ознаки:

      колективна приватна та державна власність;

      державне регулювання економіки з метою стимулювання сукупного попиту та пропозиції;

      маркетингова система управління виробництвом.

Неринкові економічні системи

1. Традиційна економічна система (притаманна слабороз­винутим країнам).

Основні ознаки:

      приватна власність на засоби виробництва;

      відстала технологія;

      ручна праця;

      багатоукладність;

      натуральне виробництво;

      переважання дрібнотоварного виробництва;

      активна роль держави.

2.  Адміністративно-командна система

Основні ознаки:

      державна власність на засоби виробництва;

      монополізація та бюрократизація економіки;

      централізоване планування та управління виробництвом;

      централізований розподіл матеріальних, трудових та фі­нансових ресурсів.

 

Специфічним завданням макроекономіки є пізнання, система­тизація, узагальнення та пояснення процесів, які обумовлюються механізмом функціонування народного господарства у цілому.Источник: http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./16%206%207%20Roschild%20Memory.htm
Категория: МАКРОЭКОНОМИКА/ ECONOMICS - лекции | Добавил: Vasiljev (2009-09-04) | Автор: Vasiljev Alexander
Просмотров: 16070 | Теги: Позитивна і нормативна макроекономі, Валерий Олександрович Васильев, Методи макроекономічного аналізу, Рівні економічної системи | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 1
1 МММ  
0
Дуже цікава стаття, в якій просто і зрозуміло подано основи макроекономіки як науки. Хочеться висловити подяку автору за його форму викладу матеріалу.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Отдых в Карпатах


  • Copyright MyCorp © 2022