"Azov Academy"Среда, 2022-09-28, 6:15 AM

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Publisher | Регистрация | Вход
Меню сайта

Категории раздела
Международные научные конференции - Форумы [66]
Материалы ИНТЕРНЕТ конференций и Форумов с указанием участников, целей и новых идей, появившихся в результате их проведения
Программа "Красная книга культур Европы" [23]
Обоснование и основные итоги выполнения программы по греческому, армянскому и болгарскому этносам, а также по региональным культурам украинского народа
Проект "Новая Готия" [55]
Раскрываются истоки украинской государственности и глубоких историко-культурных связей украинцев с германскими народами, которые имели независимое государство на территории Украины до 1775 г.
Закон сохранения труда и закон неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в экономике и истории [78]
Раскрываются особенности проявления закона сохранения труда в экономике государств Восточной Европы и индустриально-развитых стран, а также приводятся факты подтверждающие существование закона неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в исторической ретроспективе и при анализе наиболее важных сфер человеческой деятельности
Премия"Голика-Гули-Каримова-Васильева"Кумпана; Медаль"Св.Игнатия,Митр.Готии и Кафы&qu... [15]
История становления "Премии Кумпана", её лауреаты, Положение о присуждении, НАЦЕЛЕННОСТЬ на общецивилизационные ценности; История учреждения Академической Международной Медали "Святого Игнатия, Митрополита Готии и Кафы", её лауреаты, кандидатуры выдающихся экономистов на присуждение Медали, одобренные Академиком, проф. Валерием Васильевым, Положение о присуждении и не публичный характер вручения, что необходимо при осуществлении реальной духовной поддержки
Поддержка интеллектуально-духовных Лидеров Мира, защита Прав Человека, работа с МБЦ- Кембридж и АБИ [58]
Создание номинации Интеллектуально-Духовные Лидеры Мира, первые её номинанты в 2004 году; защита Прав Человека в Украине; кандидатуры в справочные издания Международного Биографического Центра в Кембридже и в издания Американского Биографического Института

Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Статьи и научные публикации /articles & science » Закон сохранения труда и закон неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в экономике и истории

Завершення презентації МАГІСТЕРСЬКОЇ роботи Васильєвої Ольги Олександрівни «Проблемні питання організації дистанційного навчання"
   
 
Додаток до СЕРТИФІКАТУ - Почесному диплому № 5/28-5 
 
        Згідно Положенню про присудження почесних звань докторів наук за результатами міжнародної громадської презентації (ознайомилось 534 читача) с залученням Інтернет - ресурсів (http://kumpan-muller.ucoz.de ; http://azov-academy.ucoz.org ; http://iescr-catholic.ucoz.de ; www.cic-wsc.org ) МАГІСТЕРСЬКОЇ роботи Васильєвої Ольги Олександрівни «Проблемні питання організації дистанційного навчання технічним спеціальностям (на прикладі забезпечення курсу "ЯКІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН")» (науковий керівник: Власов В.Т.; рецензенти з Західної України: академік Української Академії наук, к.е.н., відмінник освіти З.А. Манів, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, д.т.н. П.І. Мельник), яка була на відмінно захищена в Приазовському державному технічному університеті у 2009 році, узагальнити (Рішення від 28.05.2011р.) і підвести підсумки результатів міжнародної міжуніверситетської презентації дисертації магістра Ольги Олександрівни Васильєвої.
        Магістерську роботу вчена рада Інституту ЭСКИ (за направленням якого і відповідно до укладеного договору Ольга О. Васильєва вчилась в ПДТУ) представила на обговорення міжнародній науковій громадськості (зробивши переклад на англійський основних положень магістерської дисертації):
                                        http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/1-1-0-17  
       Дата: 04.08.2009 | From dissertation of Magister to Dr's Dissertation / Ольга А. Васильева-Магистр-2009-3 Переглядів: 170 (тільки русс. !!!)
                                      http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/1-1-0-16
       Дата: 04.08.2009 From dissertation of Magister to Dr's Dissertation / Ольга А. Васильева-Магистр-2009-2 Переглядів: 113 (англ. і русс.)
                                       http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/1-1-0-15
        Дата: 04.08.2009 From dissertation of Magister to Dr's Dissertation / Ольга А. Васильева-Магистр-2009-1 Переглядів: 83 (англ. і русс.)
       
        Ці данні переглядів були на 7.01.2011 р., а вже на 28.05.2011 р. чисельність переглядів значно зросла до 260, 154 і 120 відповідно. Що свідчить про зацікавленість як англомовних користувачів Інтернету, так і із СНД (останніх майже у два рази більше; зростання на 93 проти 41 та 37). Місячний темп зростання переглядів для англомовних сторінок – від 7 до 8, а для російськомовної – 18 (!).
       Це свідчить, що магістерська дисертація (робота) викликала реальний інтерес, особливо в СНД (після інформування електронними листами керівництва і фахівців університетів в Україні, Європі і Америці про доцільність ознайомитися з нею), таку ж зацікавленість, як і до рекомендацій, обґрунтувань та завдань, які були розроблені для продовження навчання і досліджень в Європейських університетах:
       Дата: 07.12.2009 Завдання дисертантові на 2010 рік в Оксфордському університеті /Task a candidate for a degree on 2010 in the Oxford University Переглядів: 84
         Дата: 22.09.2010 Task a candidate for a degree on 2010 in the Oxford University/ДАВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ/Михайло КРАСУСЬКИЙ Переглядів: 48
                                       http://perso.orange.es/elg79/N-Angl-Olik-Oxf%20Microsoft%20Office%20Word.pdf
                                       http://perso.orange.es/elg79/N-Oxford-11-09%20Microsoft%20Office%20Word.pdf
                                        http://perso.orange.es/elg79/Oxford09%20Microsoft%20Word%20(2).mht
        Тому, виходячи із вищевикладеного, не викликає сумніву актуальність виконаних дисертаційних досліджень, тому є сенс відродити практику роботи с талановитою молоддю 70-х років минулого століття в Приазов’ї, а саме надання Почесних дипломів (НСО) за активну наукову роботу після успішного захисту кваліфікаційних робіт (спеціалістів або магістрів).
         Президія вченої ради Академії економічних наук і підприємницької діяльності в Україні відзначає доцільність і в 2011-2014 рр. продовжити обговорення магістерської роботи і пропозицій з надією, що знайдеться можливість продовжити розпочаті у 2007-2009 рр. дослідження.
       Президія відзначає доречність залишити матеріали магістерської дисертації Ольги Олександрівни Васильєвої на електронній сторінці Інституту ЕСКД ім. Ольги Васильєвої-Католик з метою подальшого позитивного впливу на процес пошуку оптимальних рішень.
 
                
 
An appendix is to CERTIFICATE
 
      According to position about awarding of the honoured ranks of doctors of sciences on results public presentation (attestations) and on the basis of results of between Universities discussions (familiarized 534 readers) с bringing in the Internet - resources (http://kumpan-muller.ucoz.de ; http://azov-academy.ucoz.org ; http://iescr-catholic.ucoz.de ; http://www.cic-wsc.org ) of master's DEGREE work of Vasiljevoj Olga Aleksandrovna the "Problem questions of organization of the controlled from distance studies to technical specialties (http://azov-academy.ucoz.org/publ/vidguk_akad_ukrajinskoji_akademiji_nauk_k_e_n_vidminnik_osviti_z_a_maniv_na_magistersku_robotu_olgi_oleksandrivni_vasilevoj/a4-1-0-141 ) (scientific leader: Vlasov V.T.; reviewers from Western Ukraine: academician of Ukrainian Academy of sciences, cand.еcon.scies, Best of education Z.A. Maniv, professor of department of materials study and newest technologies of the Prykarpattya national university the name of. V. Stefanyka; Dr (PhD) P. І. Muller), which was on fine protected in the PriAzov’s State Technical University in 2009 year, and scientific grounds from Institute of ESCR the name of Olga Wasilievoj-Catholic her future researches, made decision to bring the grand totals of results of between Universities discussions of DIRECTIONS of FURTHER RESEARCHES of master's degree Olga Aleksandrovma Vasiljeva 28.05.2011.
        Master's degree work scientific advice of Institute of ESCR (after direction of which and in accordance with entered into a contract Olga A. Vasiljeva studied in PGTU) presented on a discussion to international scientific public (doing translating into English substantive provisions of master's degree dissertation) :
                           http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/1-1-0-17
Date: 04.08.2009 | From dissertation of Magister to Dr's Dissertation / Ольга А. Васильева-Магистр-2009-3 Revisions: 170 (only russ. !!!) http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/1-1-0-16
Date: 04.08.2009 From dissertation of Magister to Dr's Dissertation / Ольга А. Васильева-Магистр-2009-2 Revisions: 113 (angl and russ.) http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/1-1-0-15
 Date: 04.08.2009 From dissertation of Magister to Dr's Dissertation / Ольга А. Васильева-Магистр-2009-1 Revisions: 83 (angl and russ.)
 
         These revisions were on 7.01.2011, and already on 28.05.2011 the quantity of revisions considerably grew to 260, 154 and 120 accordingly. What testifies to the personal interest of both the English-language users of the Internet and from the CIS (last almost in two times anymore; increase on 93 against 41 and 37). Monthly rate of increase of revisions for the English-language pages - from 7 to 8, and for Russian-language - 18 (!).
        It testifies that master's degree dissertation (work) caused the real interest, especially to the CIS (after informing of guidance and specialists of universities electronic folias in Ukraine, Europe and America about expediency to familiarize with her), the same personal interest, as well as to recommendations, grounds and tasks which were worked out for continuation of studies and researches in the European Universities :
 
Date: 07.12.2009 Завдання дисертантові на 2010 рік в Оксфордському університеті /Task a candidate for a degree on 2010 in the Oxford University Revisions: 84  
Date: 22.09.2010 Task a candidate for a degree on 2010 in the Oxford University/ДАВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ/Михайло КРАСУСЬКИЙ Revisions: 48
          Going out foregoing, actuality of the executed dissertation researches does not cause a doubt Tom, that is why there is sense to revive practice of work of с the talented young people of 70th of past century in PriAzov-Land, namely grant of the Honored diplomas (SSU) for the active advanced study after successful defense of qualifying works (specialists or master's degrees).
         The presidium of scientific advice of Academy of economic sciences and entrepreneurial activity in Ukraine marks expediency and in 2011-2014 to continue the discussion of master's degree work and suggestions with hope, that possibility to continue the researches begun in 2007-2009 will be.
          A presidium marks an appropriateness to leave materials of master's degree dissertation of Olga Oleksandrovny Vasiljevoy on the electronic page of Institute ESCR the name of Olga Wasilievoj-Catholic with the purpose of further positive influence on the process of search of optimal decisions.
 
Honored member of scientific advice of Academy of economic sciences and
entrepreneurial activity, member Stanoslaw's Representative Office of the
Аzov Department of Academy ЕS&E, Dr techn (PhD),professor                               P. І. Muller
 
         Відроджуємо презентацію молодих вчених, яка проводилась у Приазов'ї  у 70-ті роки наданням Почесних дипломів.
 
        Цей СЕРТИФІКАТ (The Certificate of "Azov Academy") дійсний разом із Дипломом Магістра НК № 37126378 
 
         Президиум Академии экономических наук и предпринимательской деятельности в Украине принял решение выразить БЛАГОДАРНОСТЬ Власову Валерию Тимофеевичу, Доценту Приазовского государственного технического университета, к.т.н. за научное руководство магистерской Ольги Александровны Васильевой «Проблемные вопросы организации дистанционного обучения техническим специальностям (на примере обеспечения курса «Качество и сертификация подъёмно-транспортных машин)» и рекомендовать его кандидатуру в международные биографические издания.
 

         Presidium of Academy of economic sciences and entrepreneurial activity in Ukraine made decision to express GRATITUDE of Vlasovu  Valery Timofeevichu, associate Professor of the PriAzov's State Technical University, cand.techn. scies. for scientific guidance of master's degree Olgi Aleksandrovny Vasiljevoy the "Problem questions of organization of the controlled from distance teaching to technical specialities (there is "Quality and certification of lifting-transport machines on the example of providing of course)" and to recommend his candidature in international biographic editions.


Источник: http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/1-1-0-15
Категория: Закон сохранения труда и закон неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в экономике и истории | Добавил: Vasiljev (2011-06-15) | Автор: Петр Іванович Мельник
Просмотров: 1357 | Теги: standards ISO 9000, Olga Alexandrovna Vasiljeva, Z.A.Maniv, P.S.Mtlnik, Learning Content Management Systems, oxford, University of Europe, German U. | Рейтинг: 5.0/4 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Отдых в Карпатах


  • Copyright MyCorp © 2022